Podlaska Platforma EdukacyjnaKOMUNIKATY

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych informujemy, że klasyfikacja śródroczna w naszej szkole jest 8 lutego 2021 roku. Oceny śródroczne zostaną wystawione do 1 lutego 2021 roku.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Sekretariat szkoły pracuje w godzinach 7:30-15:30.

Dyrektor szkoły przyjmuje Interesantów w poniedziałek, środę w godzinach 12:00-15:00.

Zastępca dyrektora szkoły przyjmuje Ineteresantów we wtorek, czwartek w godzinach 12:00-`15:00.

Termin spotkania z dyrektorem, wicedyrektorem należy ustalić telefonicznie: 85 6832508

 

 

 

Zdalna szkoła-użyczenie sprzętu

W ramach projektu "Zdalna szkoła" możemy użyczyć uczniom sprzęt do edukacji zdalnej, zgodnie z poniższym regulaminem.

Proszę dzwonić telefon szkolny 856832508 lub mailowy sp4hajnowka@wp.pl

regulamin_uzyczenie_sprzetu.pdf

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14 października 2020- Dzień Edukacji Narodowej

12,13 listopada 2020- dodatkowe dni wolne

23 - 31 grudnia 2020 r- zimowa przerwa świąteczna

4 styczeń-17 styczeń 2021 r zmiana terminu ferii- ferie zimowe

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.-wiosenna przerwa świąteczna

27 maja 2020 roku- egzamin  klas ósmych część językowa

26 paźdzernika 2020 roku- reorganizacja pracy szkoły

25 czerwiec 2021- zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

 

Terminy egzaminu:

25 maja 2021- język polski

26 maja 2021- matematyka

27 maja 2021- wybrany język obcy nowożytny

Egzamin jest obowiązkowy i każdy uczeń musi do niego przystąpić.

O zwolnieniu z egzaminu decyduje Dyrektor OKE w Łomży, po złożeniu uzasadnionego wniosku przez dyrektora szkoły.

Zwolnienie może być podyktowane stanem zdrowia ucznia, który uniemożliwia pisanie egzaminu.

Możliwość dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasistów do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

Podstawowe formy dostosowania:

 • inne arkusze- uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • wydłużony czas pracy z arkuszem- opinia PPP o dysleksji
 • dostosowanie zasad oceniania- opinia PPP o dysleksji

Dokumenty na podstawie których przyznawane jest dostosowanie egzaminu

 • Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną
 • Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia

Do 15 października 2020 roku należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w/w dokumenty o ile szkoła ich nie posiada

17 stycznia 2021- poniedziałek rozpoczynamy nauczanie stacjonarne w klasach I-III.

Kontynuacja nauczania zdalnego dla klas IV-VIII

Od środy- 20 stycznia- uruchamiamy stołówkę szkolną. Do 18 stycznia, godz.15:30 należy potwierdzić dla wychowawczyni, czy dziecko będzie korzystać z obiadów szkolnych.

Podstawowe zasady pracy stacjonarnej, zgodne z procedurami szkolnymi opracowanymi na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Opiekunowie nie wchodzą do szkoły.
 3. Przychodzenie do szkoły- główne wejście od ul. Mazurskiej i od  ul. Nowowarszawskiej
 4. Odbiór dzieci- główne wejścia od ul. Mazurskiej i Nowowarszawskiej po zgłoszeniu pracownikowi szkoły (dzwonek przy drzwiach).
 5. Dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 6. Natychmiastowy odbiór dziecka po informacji ze szkoły o wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych- podwyższona temperatura, infekcja górnych dróg oddechowych, zasłabnięcie.
 7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 8. Ograniczenie do minimum kontaktowania się uczniów z różnych klas poprzez wyznaczenie sal w budynku A i C. Ustalenie harmonogramu przerw dla poszczególnych klas oraz wyznaczonych stref do spędzania przerw międzylekcyjnych.

 

klasa

Przydział sali lekcyjnej

Ia

nr 8-budynek A, parter

Ib

nr 5- budynek A, parter

Ic

nr 7- budynek A, parter

IIa

nr 18- budynek A, I piętro

IIb

nr 20- budynek A, I piętro

IIc

nr 22- budynek A, I piętro

IIIa

nr 31-budynek C, parter

IIIc

nr 28- budynek C, parter

IIIb

nr 32- budynek C, I piętro

IIId

nr 33- budynek C, I piętro

 

 1. Wietrzenie sal lekcyjnych w czasie przerw.
 2. Organizacja grup świetlicowych zgodnie z łączeniami uczniów na zajęciach np. religia
 3. Do świetlicy należy przyprowadzać uczniów zgodnie ze zgłoszeniami z października czyli tylko dzieci obojga pracujących rodziców. Jeśli w tym zakresie nastąpiła zmiana np. zawieszenie działalności ze względu na pandemię, utarta pracy czy podjęcie pracy należy niezwłocznie powiadomić wychowawczynię.
 4. Należy do niezbędnego minimum ograniczyć przebywanie dzieci w świetlicy szkolnej.
 5. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową od godz. 7:00 do 16:30.

 

 

 

 

 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Gmina Miejska Hajnówka realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt został przygotowany do realizacji w partnerstwie Województwa Podlaskiego/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji - także w życiu codziennym.

Realizacja projektu zakłada 3 rodzaje działań:

 1. szkolenie nauczycieli – realizowane w 3 blokach tematycznych:
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania.

 

 1. zakup sprzętu – każda szkoła otrzyma mobilną pracownię TIK wyposażoną w komputery przenośne i/lub tablety, niezbędne oprogramowanie, system do prezentacji (tablica interaktywna z rzutnikiem, monitor interaktywny lub rzutnik z ekranem projekcyjnym) oraz roboty edukacyjne.

 

 1. zajęcia dodatkowe dla uczniów – na zakupionym sprzęcie w każdej szkole prowadzone będą zajęcia dodatkowe w 3 grupach: technologie informacyjno-komunikacyjne dla mniej zaawansowanych, technologie informacyjno-komunikacyjne dla bardziej zaawansowanych oraz zajęcia z robotyki i programowania.

Efekty całego projektu:

 • realizacja 720 godzin kursów dla nauczycieli,
 • uczestnictwo w szkoleniach 180 nauczycieli (niepowtarzalne nazwiska), w tym:

- 135 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,

- 60 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

- 75 nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania,

(nauczyciel może wziąć udział w każdym z bloków tematycznych)   

 • zakup wyposażenia do 20 pracowni mobilnych, do 20 szkół objętych projektem, w tym m.in.: 467 komputerów przenośnych, 65 tabletów, 20 zestawów do prezentacji (monitor interaktywny, zestaw interaktywny lub ekran projekcyjny z rzutnikiem) i 235 robotów edukacyjnych z akcesoriami,
 • realizacja 1 440 godzin zajęć dodatkowych z zakresu TIK oraz robotyki i programowania,
 • objęcie minimum 547 uczniów zajęciami dodatkowymi z zakresu TIK oraz robotyki i programowania.

 

Planowany okres realizacji: 08.2020 – 06.2021

Wartość projektu: 3 541 364,16 zł

Wartość dofinansowania: 3 186 919,66 zł  (89,99%)

Wartość wkładu własnego Partnerów: 354 444,50 zł (10,01%)

 

 

 

 

 

m-Legitymacja

Wymagania sprzętowe - telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. 

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji.
 2.  Wysłać na adres szkoły- sp4hajnowka@wp.pl jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 3.  Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin.
 4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu. 

Informacje o usłudze mLegitymacja

Pliki do pobrania:

Instrukcja_pobierania_aplikacji.pdf

wniosek_m_legitymacja.docx

 

Aktualności

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
  ul. Nowowarszawska 20
  17-200 Hajnówka
 • 85 6832508
  fax 85 6832508

Galeria zdjęć