Nawigacja

Podlaska Platforma EdukacyjnaPoniedziałek 22.10.2018

Do 15 października 2018 roku należy dostarczyć orzeczenie/opinię uprawniającą ucznia klasy VIII/IIIGM do dostosowania warunków i formy egzaminu.

W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w późniejszym terminie, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

 

Uczniowie uprawnienie do dostosowań:

-posiadający orzeczenie PPP

-posiadający opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

- zaświadczenie o chorobie lub czasowej niesprawności

Szczegółowe informacje na stronie OKE ŁOMŻA

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza uczniów hajnowskich szkół z klas IV - VI do udziału w projekcie "Politechnika Białostocka – Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy"

W roku akademickim 2018/2019 pięćdziesięciu uczniów hajnowskich szkół podstawowych, uczęszczających do klasy IV, V i VI, może wziąć udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu pt. "Politechnika Białostocka – Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy (PB HUD)". W ramach tej inicjatywy zostanie zrealizowanych 15 zajęć edukacyjnych, w formie wykładów i warsztatów edukacyjnych, prowadzonych przez pracowników Politechniki Białostockiej oraz instytucji współpracujących przy realizacji inicjatywy, w pomieszczeniach Politechniki Białostockiej oraz instytucji współpracujących.

W dniu 2 października Pan Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka – podpisał umowę o współpracy w tym zakresie z prof. dr. hab. inż Lechem Dzienisem - Rektorem Politechniki Białostockiej.

Celem PB HUD jest:

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej wśród dzieci i młodzieży;
 • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
 • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowanie kultury innowacyjności;
 • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich.

Miasto Hajnówka poniesie wszelkie koszty związane z udziałem hajnowkich uczniów w projekcie PB HUD. Dzieci uczestniczą w nim bezpłatnie.

 

Rekrutacja do PB HUD odbędzie się w terminie od 16 do 23 października 2018 r., na podstawie Regulaminu Projektu (w załączeniu).

 

Rodzice chętnych dzieci powinni, w w/w terminie, złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny (w załączeniu) w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Po zakwalifikowaniu dziecka do projektu rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie deklaracji udziału.

W przypadku większej liczby chętnych o udziale w PB HUD zdecyduje losowanie, z tym, że pierwszeństwo udziału będą miały dzieci, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach projektu.

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Regulamin_PB_HUD_2018.pdf
 2. formularz_rekrutacyjny2018(1).pdf

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka lub drogą e-mailową pod adresem: sp4hajnowka@wp.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, zatrudniania pracowników, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach).

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli zaistnieje taka ewentualność, to tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki dziecka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 •          W dniach 4-5 października uczniowie dwóch klas piątych zwiedzali stolicę. Pierwszego dnia mieli możliwość spaceru po warszawskim ZOO.  Zwiedzili Stadion Narodowy, na którym pokonali Trasę Piłkarza oraz zobaczyli, jak wygląda Strefa Zawodnicza. Następnie trzy godziny spędzili w Centrum Nauki "Kopernik". Następnego dnia  mieli okazję pospacerować po Łazienkach Królewskich i  Starym Mieście. Zwiedzili także Zamek Królewski. Ostatnim punktem programu była wizyta w Centrum Pieniądza NBP. Tam, dzięki mulitimedialnej ekspozycji pozanli historię pieniądza i  procesy  inwestowania.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
  ul. Nowowarszawska 20
  17-200 Hajnówka
 • 85 6832508
  fax 85 6832508

Galeria zdjęć